fultext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit

Informace

Potřebuji si vyřídit

Matriční agenda -   Občanské průkazy - Rodné listy - Úmrtní listy - Oddací listy

Výkon matriční agendy pro správní obvod Moravský Žižkov v přenesené působnosti vykonává Městský úřad Velké Bílovice.

Vystavuje:

 • rodné listy a jejich kopie pokud je místem narození správní obvod
 • úmrtní listy a jejich kopie pokud je místem úmrtí správní obvod
 • oddací listy a jejich kopie pokud je místem sňatku správní obvod

Kontakt:
Městský úřad Velké Bílovice
nám. Osvoboditelů  570
Velké Bílovice
691 02
tel. matrika: 519 367 112

--------------------------------------------------------------------------------

Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů vyřizuje obecní nebo městský úřad pověřený vedením matriky anebo kontaktní místa CzechPOINT.

--------------------------------------------------------------------------------

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Moravský Žižkov provádí v rámci přenesené působnosti:

 • ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30,-- Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

 • originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,-- Kč za každou i započatou stránku originálu.

--------------------------------------------------------------------------------

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Moravském Žižkově jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Moravský Žižkov. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úřední hodiny.
Pro přihlášení si s sebou přineste:

 • platný občanský průkaz
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením  k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a prokázat svoji totožnost.
 • správní poplatek činí 50,-- Kč

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

--------------------------------------------------------------------------------

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu v obci Moravský Žižkov budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese.

--------------------------------------------------------------------------------

Přidělení čísla popisného (evidenčního)

Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného (evidenčního)

--------------------------------------------------------------------------------

Řízení podle stavebního zákona

Pro obec Moravský Žižkov zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního řízení a stavebního řádu Stavební úřad Městského úřadu Velké Bílovice.

Kontakt:
Městský úřad Velké Bílovice
Stavební úřad
nám. Osvoboditelů 570
Velké Bílovice
691 02
tel.: 519 367 116

--------------------------------------------------------------------------------

Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Moravském Žižkově na základě zmocnění zákonů vydává tyto druhy potvrzení:
Potvrzení o trvalém pobytu

 • potvrzení lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši 50,-- Kč.

Potvrzení o zaplacení místního poplatku

 • vydává se potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. poplatku za odvoz TKO, stočné, ze psa. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši 20,-- Kč.

Potvrzení o přidělení čísla popisného
viz přidělení čísla popisného (evidenčního)
--------------------------------------------------------------------------------

U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů dle čl. 2obecně závazné vyhlášky č.1/2009 má poplatník ohlašovací povinnost u vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Seznam tiskopisů k poplatku

-         přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů

-         přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů – stavby sloužící k individuální rekreaci

-         změna v přiznání – přihlášení poplatníka

-         změna v přiznání -  odhlášení poplatníka

-         změna v přiznání – ohlášení narození

 

Poplatek lze prominout u poplatníka, který se zdržuje mimo území ČR na základě žádosti nebo čestného prohlášení o dlouhodobém pobytu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracoviště: 
Obecní úřad Moravský Žižkov
Bílovská č. 145
691 01 Moravský Žižkov                                                                 
Hana Haluzová
Bronislava Kachyňová

 

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.