fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Moravský Žižkov jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě platných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se o právní předpis Evropské unie, který je přímo použitelný ve všech jejích členských státech, známý také pod zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation.

Obec níže uvedenými údaji plní svou informační povinnost podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktní údaje správce:

Obec Moravský Žižkov, Za Školou 555, 691 01 Moravský Žižkov
Telefon: +420 519 346 930, +420 519 346 103
E-mail: obec@moravskyzizkov.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Obec Moravský Žižkov, Za Školou 555, 691 01 Moravský Žižkov
Telefon: +420 519 324 673
E-mail: poverenec@moravskyzizkov.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Obec Moravský Žižkov zpracovává osobní údaje svých občanů a dalších osob (subjektů údajů) převážně proto, že jí to ukládají zákony (např. zákon o obcích, zákon o evidenci obyvatel, o volbách, o místních poplatcích, o matrikách, o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Dále obec provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smluv (dodavatelsko-odběratelských, pracovních, nájemních a dalších), pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a na základě oprávněného zájmu obce.

Obec Moravský Žižkov nakládá s vašimi osobními údaji vždy s řádnou péčí, dodržuje veškeré platné právní předpisy a chrání vaše osobní údaje v nejvyšší možné míře.

S vašimi osobními údaji pracují pouze pověření pracovníci a to v nejnutnějším rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu. Ostatním osobám jsou údaje zpřístupňovány jen na základě zákona nebo s vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do nečlenských států Evropské Unie, nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 

Podrobnější informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů naleznete zde.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit

Pokud obec Moravský Žižkov zpracovává vaše osobní údaje, nebo údaje vašich dětí, můžete uplatnit svá práva subjektů údajů (podrobně viz Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Máte právo na potvrzení, zda jsou nebo nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud ano, pak toto právo zahrnuje i přístup k těmto osobním údajům a k dalším souvisejícím informacím o jejich zpracování. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na opravu (čl. 16 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na výmaz (čl. 17 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na výmaz můžete uplatnit jen ze stanovených důvodů. Například proto, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo proto, že subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Právo na výmaz nelze mimo jiné uplatnit, pokud je zpracování daných osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely archivace ve veřejném zájmu za podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dále toto právo nelze uplatnit, jde-li o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Vzhledem k uvedeným výjimkám bude možnost uplatnění tohoto práva u zpracování prováděných obcí spíše výjimečné.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na omezení zpracování můžete uplatnit jen ze stanovených důvodů. Například proto, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo proto, že subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatnit jen u zpracování, které je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě uzavřené se subjektem údajů, pokud se toto zpracování provádí automatizovaně. Toto právo nemůžete uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vzhledem k uvedeným podmínkám není uplatnění tohoto práva u současných zpracování prováděných obcí možné.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Toto právo můžete uplatnit mimo jiné u zpracování nezbytných pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a u zpracování nezbytných pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Obec Moravský Žižkov nevydává rozhodnutí založená výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky pro subjekty údajů nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo. Pokud by obec v budoucnu přistoupila k automatizovanému individuálnímu rozhodování, musely by být splněny podmínky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo odvolat souhlas, je-li dané zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů

Je-li dané zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu je subjekt údajů o možnosti odvolání souhlasu informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 a 80 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud se jako subjekt údajů domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost přímo u příslušného dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto právo se vztahuje na všechna zpracování osobních údajů.

Jak můžete svá práva subjektů údajů uplatnit

Žádost o uplatnění svých práv musíte podat tak, aby byla prokázána vaše totožnost. Pokud bude mít obec důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

Žádost by měla obsahovat komu je žádost adresována (obci Moravský Žižkov); kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování žadatele – subjektu údajů); o co se žádá nebo co se navrhuje (např. o potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají žadatele, jsou či nejsou zpracovávány, o opravu určitého, v žádosti uvedeného nepřesného osobního údaje nebo o doplnění neúplného určitého osobního údaje, o námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů, popsat konkrétně situaci nebo problém, uvést, o co jde, co žadatel očekává, nebo co navrhuje) a podpis žadatele.

Žádost s ověřeným podpisem můžete zaslat poštou na adresu obce Moravský Žižkov, Za Školou 555, 691 01 Moravský Žižkov, nebo ji v úředních hodinách přinést osobně. Žádost můžete zaslat také datovou schránkou (ID datové schránky obce je 6yhbn6j). Elektronicky je možné zaslat žádost s uznávaným elektronickým podpisem žadatele na e-mail obec@moravskyzizkov.cz.