fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Historie a současnost

Historie a současnost

Moravský Žižkov

Dříve Žižkov, něm. Zischkov, podle jména inspektora Jana Maxmiliána Žižky. Správce Lichtenštejnského panství.

Archeologické nálezy

V cihelně nad rybníkem je známo sídliště i hroby kultury únětické. V trati "Louka" severně od obce pak žárové hroby kultury lužické a sídliště kultury mohylové. V poloze "Břeclavské jochy" zjistili pracovníci AÚ ČSAV r. 1945 slovanské pohřebiště a později i sídliště, stejně jako sídliště z doby římské a hrob kultury únětické.

Vlastnické a správní poměry

Obec Moravský Žižkov je kolonizačního původu, vzniklá kolem r.1731, kdy se poprvé setkáváme s názvem Žižkov - po zakladateli inspektoru lichtenštejnských panství Janu Maxmiliánu Žižkovi.Správně obec náležela pod Velké Bílovice: osamostatnila se teprve v r.1792, kdy si zakoupila pole, louky a pastviny od vrchnosti.Od r.1850 obec administarativně příslušela k s.o.Břeclav, od 1938 do 1945 k s.o. Hodonín, po r.1945 opět k s.o.Břeclav.

Územní poměry

V r.1792 obec čítala 30 domů s 210 obyvateli.Do katastru obce zasahovaly lichtenštejnský dvůr Prechov v pronájmu Kuffnerů, dále dvory Jánský a dvůr Prušánky.Při první pozemkové reformě nabyli drobní nabyvatelé z těchto dvorů 200 ha. Z ostatní půdy bylo vytvořeno 5 zbytkových statků o výměrách a cca 60 ha. Ostatní půda připadla ke katastru v r.1948

Podnikání

Obec byla zemědělská bez průmyslu.V r.1899 založeno Vodní družstvo.Před založením JZD v r.1950 bylo v obci 351 zemědělských usedlostí. V r.1903 byl ustaven spořitelní a záloženský spolek, který si v r.1929 postavil vlastní budovu. V r.1924 vznikla Občanská záložna.Tyto v r.1941 fúzovaly v jeden celek, které se nazýval záložnou. V r.1953 bylo utvořeno jednatelství státní spořitelny a v r.1955 přešla pod poštovní úřad. V r.1928 byla provedena elektrizace obce.

Kulturní a společenský život

V r.1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, v r.1921 Sokol, který vybudoval Sokolovnu a zřídil kino.V novém kinosále byl zahájen provoz v r.1951. V r.1922 byl založen spolek Katolická omladina, v r.1928 Okrašlovací spolek a v r.1933 Orel.

Fara

Farou náleží Moravský Žižkov do Velkých Bílovic. V obci je kaple, od r. 2002 i kostel.

Škola

Školou obec původně patřila do Velkých Bílovic. V r.1814 byla v obci zřízena jednotřídní škola, v r.1827 postavena přízemní školní budova, která v r. 1884 byla zvýšena o jedno patro. V r. 1932 byla otevřena nová školní budova: od r.1953 ZDŠ 1 - 9. ročník. V r.1946 obnoveno vyučování na lidové zemědělské škole.

Obecní pečeť

Vinařský nůž s letopočtem 1792

Matriky

Od r.1731 u Velkých Bílovic

Pozemkové knihy

Od r.1803

Chronologický přehled významnějších údajů z historie obce Moravský Žižkov

1731 - založení obce, správně náleží pod Velké Bílovice
1731 - matriky u Velkých Bílovic
1792 - obec se osamostatňuje nákupem půdy od vrchnosti, vznik samostatné obce
1792 - 30 domů, 210 obyvatel

1803 - pozemkové knihy
1814 - zřízena jednotřídní škola
1828 - postavena přízemní školní budova
1834 - 77 domů, 473 obyvatel
1850 - obec součásti administrativního s. o. břeclavského,
1852 - prvním starostou zvolen Motouš Haluza
1869 - 92 domů, 579 obyvatel
1880 - zbudován hřbitov
1884 - školní budova zvýšena o patro
1899 - založen Sbor dobrovolných hasičů v čele s Aloisem Kučerou
1899 - založeno Vodní družstvo
1900 - 1901 - 135 domů, 861 obyvatel, (854 Čechů), velikost katastru 1914ha, z toho 1783ha
           polí, 13ha luk, 8,29ha zahrad, 12ha pastvin, 28ha lesa, stav dobytka - 59 koní, 524 ks                   hovězího a 385 ks vepřového

1903 - nová budova radnice
1903 - ustaven spořitelní a záloženský spolek
1921 - založen Sokol
1922 - založen spolek Katolická omladina
1924 - vznikla Občanská záložna
1928 - založen Okrašlovací spolek
1928 - provedena elektrizace obce
1929 - vybudována Sokolovna a zřízeno kino
1929 - spotřební a záloženský spolek si postavil vlastní budovu
1930 - 227 domů, 1112 obyvatel, (1103Čechů)
1932 - otevřena nová školní budova
1933 - založen Orel
1938 - 1945 obec součástí administrativního s.o. hodonínského
1941 - spotřební a záloženský spolek se spojil s Občanskou záložnou
1945 - osvobození RA (14.dubna)
1946 - obnoveno vyučování na lidové zemědělské škole
1948 - 1259 obyvatel
1950 - 351 zemědělských usedlostí v obci
1950 - založeno JZD
1951 - zahájen provoz v novém kinosále
1953 - ZDŠ 1 - 9 ročník
1953 - utvořeno jednatelství státní spořitelny
1955 - státní spořitelny přešla pod poštovní úřad
1961 - 316 domů, 1444 obyvatel
1964 - vybudováno nové hřiště TJ Sokol a mateřská škola
1984 - zahájena výstavba nového hřbitova
1986-89 - plynofikace obce
1991 - otevření nového KD, zahájena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově
1997-2002 - vybudování přivaděče pitné vody a rozvod po obci
2000-02 - výstavba kostela
2003 - udělení obecního znaku a praporu
2004 - zahájen výstavba sportovní haly
2006 - spuštění přečerpávací stanice ČOV
2008 - vybudována zpěvněná cesta do vinic
2009 - výstavba sběrného dvoru