fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Projekty > Projekt "Kanalizace v Mor. Žižkově"

Projekt "Kanalizace v Moravském Žižkově"

PROJEKT JE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Obci Moravský Žižkov jako jediné obci okresu Břeclav a jedné ze tří obcí Jihomoravského kraje na zasedání rady SFŽP dne 22.10.2004 byla přidělena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 75 % a 10 % ze SFŽP ČR. 15 % bude financováno z vlastních zdrojů.

Dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) 75 %   23 657 089 Kč
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 10 %   3 154 278 Kč
Z vlastních zdrojů  15 %    4 731 419 Kč

 

dle smlouvy č. 40180411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Základ pro stanovení podpory odpovídá uznatelným nákladům a činí 31 542 786 Kč.

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF, European Regional Development Fund).
ERDF je hlavním zdrojem přispívajícím k dosažení cíle rozvoje a podpory strukturálního přizpůsobení regionů se zaostávajícím vývojem a se strukturálními potížemi vyplývajícími z probíhajících hospodářských a sociálních přeměn. Z tohoto fondu lze čerpat prostředky na zabezpečení Cílů l a 2.
Z prostředků ERDF je spolufinancována pomoc problémovým regionům, zaměřená především na:

  • investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávajících pracovních míst;
  • investice do infrastruktury s různými možnostmi závislými na Cíli včetně transevropských sítí

pro regiony zařazené do Cíle 1;

  • investice do vzdělání pro regiony zařazené do Cíle 1;
  • rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání

v problémových regionech;

  • výzkum a rozvoj;
  • investice zaměřené na životní prostředí.

Internetové stránky strukturálních fondů: http://www.strukturalni-fondy.cz/

Termín zahájení stavby je v měsíci říjnu 2005, termín dokončení stavebních a montážních prací do května roku 2006. Termín dokončení akce do září roku 2006.

Práce na tomto díle byly zahájeny na Louce u Prušánek – za Markovým, kde byla provedena skrývka ornice o tloušťce cca 40 cm na ploše asi 2500 m2. Po provedení skrývky pokračovaly práce na zhlaví stokového systému. Byl proveden výkop rýhy a položeno kameninové potrubí DN 400 v délce 127 m, dále se provedla  kompletizace kanalizačních šachet. V souběhu s tímito pracemi se provádějí i práce na stavebních objektech čerpací stanice a dešťové zdrže a také na výtlak na ČOV do Prušánek.